ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่าน โดย สำนักหอสมุดแห่งชาติและโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภ

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่าน โดย สำนักหอสมุดแห่งชาติและโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ทั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาหลากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่