ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ และนางปุญญิศา ครินชัย พนักงานสถานที่ เป็นครูเต้นนำแอโรบิค เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. บุคลากรหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ และนางปุญญิศา ครินชัย พนักงานสถานที่ เป็นครูเต้นนำแอโรบิค เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สำหรับการจัดกิจกรรมออกกำลังกายครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ให้ทุกกระทรวงใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมออกกำลังกายในหน่วยงาน