ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ พร้อมคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ พร้อมคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมร่วมชมนิทรรศการหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสเชียงใหม่ นิทรรศการหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมุมBook for sharing  พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องบริการต่างๆ ภายในหอสมุดฯ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวเพ็ญพิชชา กาญจนะประโชติ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ให้การต้อนรับ และแนะนำห้องบริการต่างๆ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559