ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วม โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านโดย สำนักหอสมุดแห่งชาติและโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย

ขอเชิญร่วม โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่าน โดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่สำรองที่นั่ง 0 5327 8322, 0 5380 8550 - 1