ปรับขนาดอักษร
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กระดานสนทนากรมศิลปากร

กระดาน ถามตอบทั่วไป ใช้สำหรับ สอบถามและแสดงความคิดเห็น.
เกี่ยวกับ กฏหมาย และระเบียบปฏิบัติ รวมถึงสอบถามปัญหา และกรณีพิพาท ต่างๆ
1 กระทู้ 0 ตอบกลับ รูปประจำตัวของ
โพสต์ล่าสุด: Welcome to SmileWebb ...
โดย
26 ธ.ค. 2012 17:57
เกี่ยวกับ โบราณคดี โบราณสถาน
1 กระทู้ 7 ตอบกลับ รูปประจำตัวของ
โดย
14 ม.ค. 2013 20:26
เรื่องที่เกี่ยวกับงานบริหาร หรือ ผู้อำนวยการ ต่างๆ
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เกี่ยวกับงานด้านวรรณกรรม และประวัติศาสตร์
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เกี่ยวกับ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑ์
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เกี่ยวกับ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรม รวมถึง ช่างสิบหมู่ ได้แก่ ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างหุ่น ช่างรัก ช่างบุและช่างปูน
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เกี่ยวกับ นาฏศิลป์และดนตรี รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ สังคีต
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
จดหมายเหตุ คือ เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงานและยังหมายรวมถึงหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไปรายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
งานที่เกี่ยวกับห้องสมุดต่างๆ
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เรื่อง ทั่วๆไป
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
FAQ::ถามบ่อย
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.191 วินาที