ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

โรคซึมเศร้า

ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์.  โรคซึมเศร้า.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์

          เฮลท์, 2560.  139 หน้า. ภาพประกอบ.  175 บาท.

         ให้ความรู้ในเรื่องของโรคซึมเศร้า  เป็นอย่างไรจึงเรียกว่าโรค  บทบาทของผู้ป่วย  โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช  เมื่อไรจึงควรรู้ตัวว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า   สาเหตุของโรค  การรักษา  เรื่องจิตบำบัด  ขั้นตอนของจิตบำบัด  เรื่องความสูญเสีย  สาเหตุทางจิตวิทยา  สาเหตุทางสังคมวิทยา  สาเกตุทางจิตวิเคราะห์  เรื่องโรคซึมเศร้าหลังคลอด  ความร่วมมือในการรักษา  อนาคต  ของโรคซึมเศร้า

         616.8527

         ป 421 ร         (ห้องหนังสือทั่วไป)