ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา.

 

กาญจนา  แก้วเทพ.  สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและสื่อสาร

ศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  มหาสารคาม : อินทนิล, 2560.  700 หน้า.  ภาพประกอบ. 

           690 บาท.

          เนื้อหาในเล่มนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีวิพากษ์  ตั้งแต่ต้นกำเนิด  โดยอธิบายลงไปถึงแก่นของความคิดที่ก่อให้เกิดทฤษฎี  จนกระทั่งผลิดอกออกผลให้กำเนิดกระแสความคิดใหม่ๆ  รวมถึงแนวทางการศึกษาของกลุ่มทฤษฎีหลังสมัยใหม่  แนวคิดทฤษฎีของนักคิดของคาร์ล  มาร์กซ์   นักคิดแห่งศตวรรษที่ 20  มิเชล  ฟูโกต์  และจุดเปลี่ยนแห่งสื่อสารศึกษาทฤษฎีสำนักวัฒนธรรมศึกษาแห่งอังกฤษ

         330

        ก 425 ส      ( ห้องหนังสือทั่วไป )