ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป เดือนสิงหาคม 2562

 

 

บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

หมวด 000  เบ็ดเตล็ด

ประสิทธิ์  วิทย์คง.  รวมวิชา สาระน่ารู้.  กรุงเทพฯ : ซีแอนด์ เอ็น, ม.ป.ป.

           ( 089.95911 ป 415 ร )

 

หมวด 100  ปรัชญา

ภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา.  Future ( ปัญญาอนาคต ).  กรุงเทพฯ : โอเพ่น โซไซตี้,

          2559.    ( 158 ภ 524 ฟ )

 

หมวด 300  สังคมศาสตร์

จีนในอนาคต.  กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2559.   ( 320.951 จ 552 )

 

หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วอล์กเกอร์,  เจฟฟ์.  เปิดตัวให้แรง  ปล่อยของให้ปัง Launch.  กรุงเทพฯ : ลีฟ 

           ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2561.    ( 658.872 ว 366 ป )

วิเชียร  หวัดสนิท.  การเลี้ยงปลาทับทิม.  กรุงเทพฯ : เกษตรการพิมพ์, 2542.

          ( 639.31 ว 562 ก )

วินิทร  สอนพรินทร์.  การทำแบบตัดเสื้อและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า.  พิมพ์ครั้งที่ 6. 

          กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2560.   ( 646.4 ว 633 ก )

สุชาติ  โสมประยูร.  เพศศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2547.

          ( 612.6 ส 761 พ )

 

700  ศิลปะและนันทนาการ

 

หมากรุกไทย - สากล.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2558.  ( 794.1 ห 187 )

อักษรา.  U SING ! คู่มือร้องเพลงสำหรับนักร้อง.  นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์,

         2560.    ( 782 อ 468 ย )

 

หมวด 800  วรรณคดี

 

ธงทอง  จันทรางศุ.  สักวาฉันเป็นใครใครรู้บ้าง.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.

          (  895.9112 ธ 129 ส )

นิตยา  แก้วคัลณา.  การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย.  กรุงเทพฯ :

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.   ( 895.91109 น 577 ก )

ภูวดล  ภูภัทรโยธิน.  สูตรสำหรับบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด

          ยูเคชั่น, 2562.    ( 808.882 ภ 685 ส )

ศรีธันว์  อยู่สุขขี.  เล่าเรื่องวรรณคดีไทย  กาพย์เห่เรือ  เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร.  กรุงเทพฯ :

          แม็ค, 2548.   ( 895.9109 ศ 199 ล )

เสาวณิต  จุลวงค์.  วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้างสู่อุดมการณ์.  นนทบุรี :

          ภาพพิมพ์, 2561.    ( 895.9109 ส 939 ว )

 

หมวด 900  ประวัติศาสตร์

เจนวิทย์  เชื้อสาวะถี.  ปักธงอนาคต.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.  

          ( 923.2593 จ 717 ป )

พัชญาณ์  ธีระวัฒน์กุล.  Finland 101.  นนทบุรี : ฟลายอิงแบร์, 2561.

          ( 914.897 พ 515 ฟ )

 

          **********************************************************************