ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2562

 

 

บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 

หมวด 000  เบ็ดเตล็ด

ภาสกร  พาเจริญ.  คู่มือซ่อมคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2561.  

          ( 004.028 ภ 493 ค )

100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต  คอมพิวเตอร์และโค้ดดิ้ง.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์,

         2561.    ( 030 ห 159 )

หนุ่มเมืองจันท์.  ทางของเรา  ต้องก้าวเอง.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.  

         ( 089.95911 ห 161 ท )

หมวด 100  ปรัชญา

เหยา  เหยา.  คุณเป็นคนปกติหรือไม่.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560.

         ( 156 ห 723 ค )

อลิสา  โลหิตนาวี.  ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :

          อมรินทร์ฮาวทู, 2557.   ( 158.1 อ 428 ภ )

อีซึงมิน.  ไม่จำเป็นต้องได้รับความรักจากทุกคน.    กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.

          ( 158.1 อ 769 ม )

หมวด 300  สังคมศาสตร์

 

ทู เดอะ มาร์ส.  คู่มือทำกำไรใน ICO & Cryptocurrency.  กรุงเทพฯ : เกรทไอเดีย,

          2561.    ( 332.4 ท 561 ค )

ไทย.  รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้งพุทธศักราช 2561

พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : The low Group, 2561.

         ( 342.593 ท 931 ร )

ปิยะแสง  จันทรวงศ์ไพศาล.  108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.

          ( 390.0951ป 622 ร )

พัชรี  สำโรงเย็น.  มาตรฐานการผลิต  น้ำหมักเอ็นไซม์ เพื่อบริโภคอย่างปลอดภัย.

          กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2556.   ( 363.1929 พ 524 ม )

 

หมวด 400  ภาษาศาสตร์

ชานนท์  ทองชัยประสิทธิ์.  365 วลีฮิตจีน.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

          , 2556.    ( 495.182495911 ช 521 ส )

 

หมวด 500  วิทยาศาสตร์

วิภู  รุโจปการ.  เอกภพ เพื่อความเข้าในในธรรมชาติของจักรวาล.  พิมพ์ครั้งที่ 17. 

          กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.   ( 523.1 ว 661 อ )

อลิสา  วังใน.  เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.   ( 572.7 อ 428 อ )

 

หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

กฤษณ์ชาคริตส  ณ  วัฒนประเสริฐ.  การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ในงานอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.  ( 658.5 ก 281 ก )

คู่มือการปลูกแก้งมังกรอย่างมืออาชีพ 8 เซียน แก้วมังกร.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์

          มีเดีย, 2551.   ( 634.771 ค 695 )

คู่มือการเพาะเลี้ยง Pomeranian ปอมเมอเรเนียน.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์

          มีเดีย, 2555.   ( 633.73 ค 695 )

ชวลิต  เข่งทอง.  เทคโนโลยีงานกลึง ซีเอ็นซี.  ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2555.

          ( 621.942 ช 281 ท )

ชัยนนท์  ศรีสุภินานนท์.  พื้นฐานทางช่าง.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.

          ( 620.007 ช 386 พ )

Pilot  DNA จากฝันสู่ฟ้า.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.  ( 629.13092 พ 986 )

ธนิต  อาภรณ์รัตน์.  เรียนรู้งานอลูมีเนียมด้วยตนเอง.  กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2557.

          ( 673.722 ธ 262 ร )

นฤมล  มานิพพาน.  การเพาะปลูกและขยายพันธุ์ฝรั่ง.  กรุงเทพฯ : ส่งเสริมอาชีพ

          ธุรกิจ เพชรกะรัต, ม.ป.ป.   ( 634.421 น 276 ก )

นอร์ริส,  แดน.  สตาร์ทอัพสร้างได้ใน 7 วัน : เตรียมความพร้อสู่โลกธุรกิจสมัยใหม่

ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรรู้ แต่ต้องรู้.  กรุงเทพฯ : บิงโก, 2559. ( 658.11 น 366 ส )

ปรัชญา  รัศมีธรรมวงศ์.  คู่มือการเลี้ยง  ฝึกแข่งขันนกกรงหัวจุก.  กรุงเทพฯ : นาคา

         อินเตอร์มีเดีย, 2552.   ( 636.68 ป 431 ค )

ปาจารีย์  แก้วสด.  หนังสือสำหรับพนักงานนวดและสปา : เทคนิคการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดสปา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : Quality 

          Art, 2561.   ( 615.822 ป 542 ห )

พริ้ม  ศรีหานาม.  แนวทางและแบบอย่างการเพาะปลูก หญ้าอาหารสัตว์ & หญ้า

สนาม – จักสวน ... เงินล้าน.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2556.  

          ( 633.3 พ 425 น )

พวงทอง  ไกรพิบูลย์  โรคของช่องปากและฟัน.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2556.

          ( 616.31 พ 465 ร )

โยชิกาวา  ยาสุมาสะ.  ปลูกผักด้วยน้ำแบบง่าย.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์

          พับลิชชิ่ง, 2560.   ( 631.585 ย 799 ป )

เลี้ยงสัตว์นาพารวย.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2559.  ( 639.6 ล 921 )

วิษณุ  บัวเทศ.  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง.  กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558.

          ( 621.3192 ว 768 ก )

ส.  บุราสิทธิ์.  ไวน์ผลไม้ไทย.  นนทบุรี : วี.ที.เอส. บุ๊คส์เซ็นเตอร์, ม.ป.ป.

          ( 663.2 ส 112 ว )

30 เมนูอร่อยจากแยม.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2559.  ( 641.5 ส 647 )

อริสรา  เสยานนท์.  การจัดการที่พักตากอากาศ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.

          ( 647.94 อ 398 ก )

 

700  ศิลปะและนันทนาการ

จุฑามาศ  วิชัยดิษฐ.  ผ้าพันคอ.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2550.  ( 746.434 จ 628 ผ )

ไชยยศ  พงศ์จารุสถิต.  เหรียญกษาปณ์ไทย คู่มือนักสะสมเหรียญกษาปณ์ ฉบับ

สมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.  

          ( 737.4 ช 882 ห )

ดอกไม้ผ้าแฮนด์เมด.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2554.   ( 745.5943 ด 263 )

ธวัชชัย  เทียนประทีป.  ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (ฉบับสุดคุ้ม).  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,

          2561.   ( 745.531 ธ 394 ผ )

นฤทธิ์  วัฒนภู.  ลวดลายฉลุ.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2554.   ( 745.51 น 272 ล )

บุษกร  เข่งเจริญ.  พับจีบกลีบดอกบัว.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2550.  

          ( 745.92 บ 672 พ )

_______.  พับเหรียญโปรยทาน.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2555.   ( 745.5บ 672 พ )

ปิติยามาศ  หลีวัฒนาสิริกุล.  จัดบอร์ดดอกไม้กระดาษ (ฉบับปรับปรุง ).

          กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561.   ( 745.54 ป 615 จ )

พัลลภ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม.  วาดภาพสีน้ำน้องหมา.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558.  

          ( 751.422 พ 581 ว )

พื้นฐานการถักนิตติ้ง.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2555.   ( 746.432 พ 816 )

มิซูตามะ.  แกะตัวปั้มยางลบ.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2556.   ( 745.57 ม 568 ก )

วีรนิตย์  แสงสว่าง.  HOW  TO  DRAW  COMIC  INSIDER.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,

          2558.    ( 741.5 ว 827 ฮ )

สมบูรณ์  ประเสริฐกุล.  กระเป๋าเชือกฟางสร้างรายได้.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2553.

          ( 746.434 ส258 ก )

_______.  โครเชต์สัตว์น้อนน่ารัก.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2550.   ( 746.434 ส 258 ค )

สร้อยข้อมือแฮนด์เมด.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2558.   ( 746.5 ส 345 )

สุดสาย  เชียรวิจิตร.  พื้นฐานการมัด เมคราเม่.  กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2550.  

          ( 746.4222 ส 767 พ )

แสงอรุณ  เชื้อวงษ์บุญ.  การประดิษฐ์ภาชนะจากใบไม้และใบตอง.  กรุงเทพฯ : วาด

          ศิลป์, 2558.   ( 745.925 ส 966 ก )

อะเรสเลท  บอย.  DIY & living : 22 ไอเดียทำขงแต่งบ้านเก๋ๆกรีนๆ.  .  กรุงเทพฯ :

          อมรินทร์ฮาวทู, 2556.   ( 745.5 อ 463 ด )

อิศรา  แพงศรี.  สวนในบ้านเล่ม 36 Modern  garden  design ideas.  กรุงเทพฯ :

         บ้านและสวน, 2558.   ( 712.6 อ 583 ส )

 

หมวด 800  วรรณคดี

ครูภู.  แค่เราเข้าใจ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561.

          ( 895.914 ค 167 ค )

เถกิง  พันธุ์เถกิงอมร.  อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี : การวิเคราะห์วิจารณ์เชิง

สร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

          ( 808.7 ถ 511 อ )

รัตนา  คชนาท.  รามเกียรติ์ ปฐมบท.  กรุงเทพฯ :  ห้องเรียน, 2556.

         ( 895.9112 ร 375 ร )

หมวด 900  ประวัติศาสตร์

Survivor รัสเซีย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.

          ( 914.7 ซ 548 )

สม  สุจีรา.  ตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.  พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพฯ :

          อมรินทร์ธรรมะ, 2561.  ( 923.1593 ส 231 ต )

อรสา  ศิริไข.  วอลเตอร์ + ซาย ลี ก้าวเดินไร้ขา.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ : นิตยสาร

         แพรว, 2553.   ( 920.71 อ 382 ว )

 

          **********************************************************************