ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป เดือนตุลาคม 2562

 

บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 

หมวด 000  เบ็ดเตล็ด

บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฉบับเตรียมสอบ).

            กรุงเทพฯ : ทีเค พริ้นติ้ง,  2561.    ( 004 บ 294 ค )

 

หมวด 100  ปรัชญา

เฌอมาณย์  รัตนพงศ์ตระกูล.  จิตวิทยาแค่ 1 % ทำให้คุณเหนือคน.  กรุงเทพฯ : ทัช,

          2558.        ( 158 ฌ 999 จ )

ฟุกุชิมะ,  มาซาโนบุ.  แค่เราปรับคนอื่นก็เปลี่ยน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต

          อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.   ( 158.2 ฟ 499 ค )

มลเมน.  คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : springbooks อมรินทร์พริ้น

          ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.   ( 150.287 ม 211 ค )

ว.  วชิรเมธี.  เอายังไงดีกับชีวิต.  กรุงเทพฯ : springbooks อมรินทร์พริ้น

         ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.   ( 155.5 ว 111 อ )

วาดะ,  ฮิเดกิ.  9 พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :

          ช็อร์ตคัตอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.   ( 158.2 ว 459 ก )

 

หมวด 200  ศาสนา

ณัฐพบธรรม  ธนันท์เมธากรณ์.  อาบัติในพระไตรปิฎก.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ,

         2558.    ( 294.3181ณ 339 อ )

 

หมวด 300  สังคมศาสตร์

กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์.  ภาษีการรับมรดก  ฉบับสมบูรณ์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :

        อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.   ( 336.276 ก 677 ภ )

ชาดา  นนท์วัฒน์.  ก่อนประชาธิปไตยจะมาถึง : ประวัติศาสตร์และการเมืองสมัย

รัชกาลที่ 4-7.  กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2553.   ( 320.9593 ช 513 ก )

ประภาส  ชลศรานนท์.  นิทานล้านบรรทัด.พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2555.

          ( 398.2 ป 346น )

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.   พงศาวดารไทใหญ่.  นนทบุรี : ศรี

         ปัญญา, 2561.         ( 306.089593 น 234 พ )

เพลโต.  ปรัชญานิพนธ์รีพับลิก ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรม

ตะวันตก.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2559.  ( 321.07 พ 919 ป )

สิริจิตต์  ชูศักดิ์.  กฎหมายใกล้ตัวไม่รู้ไม่ได้.  กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2556.

          ( 340 ส 731 ก )

สุพิศ  ประณีตพลกรัง.  กฎหมายพัสดุ  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561.

         ( 352.55 ส 832 ก )

400  ภาษาศาสตร์

 

จิตร  ภูมิศักดิ์.  ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย  ลาวและขอม และลักษณะทางสังคม

ของชื่อชนชาติ  ฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2000), 2562.  ( 495.912 จ 433 ค )

มณฑิรา  ดำรงมณี.  พูดได้  พูดดี  ภาษาอังกฤษ.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ :

          อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.   ( 428 ม 122 พ )

อาภาพร  เนาสราญ.  พูดได้  พูดดี  ภาษาญี่ปุ่น.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :

         อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.   ( 495.68 อ 634 พ )

ฮีจิน,  ชอน.  พูดได้  พูดดี  ภาษาเกาหลี.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :

        อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.   ( 495.7  ฮ 461 พ )

 

หมวด 500  วิทยาศาสตร์

แฮรารี,  ยูวัล  โนอาห์.  เซเปียนส์  ประวัติย่อมนุษยชาติ.  กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป,

          ( 599.9 ฮ 865 ช )

 

หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ไกรวัชร  ธีรเนตร.  โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :

          อมรินทร์เฮลท์, 2560.   ( 616.856 ก 978 ร )

คิม  ซูยุง.  แยมโฮมเมต.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.

          ( 641.86 ค 451 ย )

จันทรา  อู่สุวรรณ.  รวยด้วยก้อนเชื้อเห็ด.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2557.

          ( 635.8 จ 279 ร )

ช.  พรหมสตร์.  นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและรักษาโรค.  กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง09,

          ม.ป.ป.   ( 615.822 ช 111 น )

ชิง,  ฟรานซิส ดี.เค.  ก่อสร้างอาคารบรรยายพร้อมภาพ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,

          2561.      ( 690 ช 539 ก )

ชูศรี  อรุณไวกิจ.  ตัดเสื้อสตรี  ตัดเสื้อชาย.  กรุงเทพฯ : 9119เทคนิคพริ้นติ้ง, 2562.

          ( 646.4 ช 685 ต )

ณรงค์วิทย์  แสนทอง.  เทคนิคการจัดทำและนำ Job  Competency ไปใช้งาน.

          กรุงเทพฯ : เอช อาร์เซ็นเตอร์, 2551.    ( 658.306 ณ 242 ท )

ทองพูล  วรรณโพธิ์.  แนวคิดและแบบอย่างการเพิ่มผลผลิตอ้อนเงินล้านรับตลาด

AEC.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2556.   ( 633.61 ท 288 น )

ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์.  ทำอย่างไรเมื่อเจ้าตัวเล็กสมาธิสั้น.  พิมพ์ครั้งที่ 3.

          กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2560.   ( 618.928589 ป 421 ท )

_______.  โรคซึมเศร้า.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2560.   ( 616.8527 ป 421 ร )

ปาริชาติ  ชมบุญ.  ดูแลไตวาย  ฟอกไต  เปลี่ยนไต.  กรุงเทพฯ : Feel good

          Publishing, 2559.    ( 616.61 ป 554 ด )

พัชรี  สำโรงเย็น.  ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2561.

          ( 634.66 พ 524 ท )

_______.  ทุเรียนยุคใหม่ & ระยะชิด.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2560.

          ( 634.65 พ 524 ท )

_______.  ทุเรียนยุคใหม่ & ระยะชิด.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2560.

          ( 634.65 พ 524 ท )

พัชรี  สำโรงเย็น.  แนวทางและแบบอย่าง...การผสมผสานฟาร์มเกษตรอินทรีย์รับ

ตลาดอาเซียน.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2557.  ( 631.584  พ 524 น )

เฟอร์,  นาธาน.  กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม.  กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย,

          2561.      ( 658.406 ฟ 642 ก )

ภวพล  ศุภนันทนานนท์.  บอนไซ.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.

          ( 635.9772 ภ 211 บ )

ภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ.  การตลาดออนไลน์ที่ใช่  มีแต่กำไร  ไม่มีขาดทุน.  พิมพ์ครั้งที่ 3.

          กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559.   ( 658.872 ภ 481 ก )

มลคล  ศริวัฒน์.  12 ท่าเหยียดกายคลายเส้น.  กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554.

          ( 613.71 ม 115 ส )

โยะเนะยะมะ,  โยะชิโกะ.  คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง.  .  กรุงเทพฯ :

          อมรินทร์เฮลท์, 2561.   ( 649.8 ย 899 ค )

108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน.  .  กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557.  

          ( 612.662 ร 192 )

สุจิตรา  ประสานสุข.  โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน.  .  กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2560.  

          ( 617.8 ส 753 ร )

อภิชาต  ศรีสะอาด.  กล้วยไข่ยุคใหม่ทำเงิน 5 ภาค.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย,

           2560.      ( 634.772 อ 252 ก )

_______.  แนวทางและแบบอย่างการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้รวยเงินล้าน.  กรุงเทพฯ :

           นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2557.  ( 638.5726 อ 252 น )

Organic  living & gardening.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557.

          ( 631.584 อ 443 )

อัมพา  คำวงษา.  แนวทางและแบบอย่างการทำนาข้าวสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 ไร่

ได้เกินแสน.  กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2557.  ( 633.18 อ 558 น )

อีไลจาห์,  เบน.  เหนื่อยน้อยลงแน่ แค่เปลี่ยนนิสัยการทำงาน.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์

          ฮาวทู,  2559.   ( 658.409 อ 772 ห )

เอื้อมพร  วีสมหมาย.  การขุดล้อม  การปลูกและการค้ำยันต้นไม้สำหรับงานภูมิทัศน์

ในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : เอชเอ็นกรุ๊ป, 2554.    ( 635.9 อ 935 ก )

 

700  ศิลปะและนันทนาการ

คมสันต์  คำสิงหา.  ประติมากรรมคนเหมือน(ฉบับสุดคุ้ม).  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,

          2561.     ( 731.82 ค 152 ป )

บ้านธรรมดาเป็นพิเศษ.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.

          ( 747.7 บ 291 )

พรวิษา  ลิ้มอิ่ม.  มาลัยริบบิ้นดิ้นตามไอเดีย.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561.    

          ( 745.5 พ 278 ม )

ศศธร  ศรีทองกุล.  มัดย้อม.  กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556.     ( 746.664 ศ 286 ม )

ศิริวิทย์  ริ้วบำรุง.  Form  my  garden to yours แรงบันดาลใจจากสวนสวยสู่สวน

คุณ.  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2559.  ( 712.6 ศ 488 ฟ )

_______.  Vintage  garden สวนย้อนยุคร่วมสมัย กลิ่นอายยุโรป.  กรุงเทพฯ :

          อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.  ( 712.6 ศ 489 ว )

แสงอรุณ  เชื้อวงษ์บุญ.  ศิลปะการจับจีบ  นุ่งกระโปรงโต๊ะ ประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง).

          กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561.     ( 746.46 ส 966 ศ )

สุมาลี  ทองรุ่งโรจน์.  การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2556.    

           ( 745.5 ส 843 ก )

 

หมวด 800  วรรณคดี

กนกธารา.  ลางร้ายทำนายรัก.  นนทบุรี  : ดอกหญ้า2000, 2556. 

           ( 895.913 ก 124 ล )

ณัฐณรา.  แผนรักการะบุหนิง.  กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2559.  ( 895.913 ณ 329 ผ )

ณารา.  จุมพิตแสนกล.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2560.

          ( 895.913 ณ 429 จ )

_______.  มนตราสิตางศุ์.  กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2561.

            ( 895.913 ณ 429 ม )

_______.  รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์,

            2556.          ( 895.913 ณ 429 ร )

ประภาส  ชลศรานนท์.  เชือกกล้วยมัดต้นกล้วย.  พิมพ์ครั้งที่ 9  กรุงเทพฯ : เวิร์ค

           พอยท์, 2553.   ( 808.84 ป 346 ช )

ไพฑูรย์รัมภา.  รสรักรสพิศวาส.  กรุงเทพฯ : เพื่อนกันพับลิชชิ่ง, 2556.

          ( 895.913 พ 976 ร )

วาณี.  เกมกลดลใจ.  กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊ค, 2561.   ( 895.913 ว 458 ก )

 

หมวด 900  ประวัติศาสตร์

คอสมอส.  บันทึกโลกฉบับรวมเล่ม1-2.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์,

          2560.   ( 909 ค 229 บ )

จิราภรณ์  เชื้อไทย.  รอยอดีตที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :

          นิตยสารไทยแลนด์  จีโอกราฟฟิค, 2546.  ( 915.9328 จ 458 ร )

ไชยเดช  ไฝทอง.  ร้อยฤทธิ์พิสดารปาฏิหาริย์พระเจ้าตาก.  นนทบุรี : เอกสิริมงคล,

           2560.   ( 923.1593 ช 862 ร )

ซุค  ลี.  คิด  พูด  ทำ  วิถีแจ็ค  หม่า.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.

          ( 923.8 ซ 361 ค )

พระยาสัจจาภิรมย์  อุดมราชภักดี (สรวง  ศรีเพ็ญ).  เล่าให้ลูกฟัง.  กรุงเทพฯ : มติชน,

          2557.  ( 923.2593 ส 551 ล )

ภัทระ  ฉลาดแพทย์.  Jack  Ma  คนธรรมดาที่กลายเป็นมหาเศรษฐีโลกในพริบตา.

          กรุงเทพฯ : แฮปปี้ ไลฟ์, 2561.   ( 923.851 ภ 373 จ )

ว.  วรรณพงษ์.  พระเจ้าตากสิน  ยังไม่ตาย ?.  กรุงเทพฯ : คลังสมอง, 2558.

          ( 923.1593 ว 111 พ )

ศรีจันทร์  ศิวะ.  กระดูกทองคำ.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.  ( 923.2 ศ 183 ก )

 

 

          **********************************************************************