ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป เดือนกันยายน 2562

 

บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป

ประจำเดือน กันยายน 2562

 

หมวด 000  เบ็ดเตล็ด

ธีรวัฒน์  ประกอบผล.  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม.  กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย,

          2552.     ( 001.6 ธ 647 ค )

หมวด 200  ศาสนา

โครงการพบกันครึ่งทาง.  คนเหนือคน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

         มหาวิทยาลัย, 2550.    ( 294.3144 ค 139 )

ป.  ลัทธิธรรม.  หลักปฏิบัติ สมถะ – วิปัสสนา  กรรมฐานภาวนา.  กรุงเทพฯ :

          บางพรม ตลิ่งชัน, 2560.   ( 294. 3122 ป 111 ห )

 

หมวด 300  สังคมศาสตร์

ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : วิภาษา,

          2561.    ( 303.372 ถ 111 )

 

 

หมวด 500  วิทยาศาสตร์

 

พรรณไม้มงคล – สมุนไพร พระราชทานประจำจังหวัด : ทั่วทั้ง 6 ภาคของประเทศ

ไทย.  กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2554.   ( 580 พ 266 )

 

หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

เก่ง  ดี  มีสุข...สไตล์หมอศิริราช.  กรุงเทพฯ : ยูเนี่ยน ครีเอชั่น, 2553. 

          ( 610.6952 ก 749 )

เกร็ดความรู้ ชุด ร่างกายมนุษย์สุดอัศจรรย์ไขความลับที่เรายังไม่รู้.   กรุงเทพฯ :

          Feel good, 2561.    ( 612 ก 762 )

ขุนเขา  สินธุเสน  เขจรบุตร.  สมองทองคำ.พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพฯ : ภูตะวัน,

          2561.   ( 650.1 ข 511 ส )

ดำรง  พิณคุณ.  สมองอัจฉริยะ ชนะเกมธุรกิจ : GeniusX business Intelligence.

          กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นติ้งแอนด์แพคเกจจิ้ง, 2561.  ( 650.13 ด 493 ส )

นวดไทย  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์

          ทหารผ่านศึก, 2561.    ( 615.822 น 293 )

พันธจิต.  นกกระจอกเทศ.  นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2546.   ( 636.694 พ 561 น )

โรสแมรี่.  ถ้ารู้...คงผอมไปนานแล้ว.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559.   (613.25 ร 943 ถ )

สมพร  หิรัญรามเดช.  หนังสือตำรา สมุนไพรใกล้ตัว ตอนที่ 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

           พิฆเณศ, 2525.    ( 615.321 ส 265 ห )

เอกชัย  พฤกอำไพ.  คู่มือเลี้ยงแพะ.  นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2546.

          ( 636.39 อ 873 ค )

แอดบีเดย์.  ไม่คิดว่า พวกผมจะรักการวิ่งขนาดนี้.  กรุงเทพฯ : เนชั่นอินเตอร์เนชั่น

           แนล เอ็ดดูเทนเมนท์, 2561.   ( 613.717 อ 941 ม )

 

700  ศิลปะและนันทนาการ

 

กระทรวงวัฒนธรรม.  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โขน ฉบับเยาวชน.  กรุงเทพฯ :

          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2561.   ( 793.319593 ว 394 ม )

 

หมวด 800  วรรณคดี

 

บาร์ตส์,  โรล็องด์.  มายาคติ.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษา

      ประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2558. ( 843 บ 294 ม )

 

 

         **********************************************************************