ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

 

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องจันทบุรี

ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

 

 

หมวด 200  ศาสนา

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12.  กรุงเทพฯ :   โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธ                  ศาสนาแห่งชาติ, 2561.  ( ท 294.3135 พ354ป ล.12 ) 

 

 

หมวด 300สังคมศาสตร์

 

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี.  จันทบุรี : สำนักงานจังหวัด                จันทบุรี, 2562.  ( ท 307.14 จ234ค )

 

 

 

หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

บันทึกของแผ่นดิน 9 สมุนไพร ในสภาวะ โลกร้อน.  ปราจีนบุรี : ปรมัตถ์การพิมพ์, 2562.  ( ท 615.321 บ268 )

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) นายอั๋น(ปั้ก) ชนะสิทธิ์ เมรุวัดบ้านสิ้วราษฎร์บำรุง ตำบลสองพี่น้อง                   อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.3ศ. 2553 เวลา 15.00 น.  ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.                 ( ท 641.595 อ231 )

 

 หมวด 700  ศิลปและบันเทิง

 

ปราณ ปรีชญา.  โขนสด บางกะจะ จันทบุรี.  จันทบุรี : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน, 2562.  ( ท 792.5                        ป444ข ฉ.1 - ฉ.2 )

สนองชาติ เศรษฐศิโรตม์.  ผะหมี.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562.  ( ท 793.73   ส196ผ  ฉ.1  - ฉ.5 )

 

 

 

หมวด 900  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์

 

อรุณ แพทย์โอสถ.  จันทบุรีศึกษา.  จันทบุรี : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน,   2562.  ( ท 959.3256 อ399จ )

 

 

###############