ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายชื่อสารนิเทศโสตทัศนวัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 

รายชื่อสารนิเทศ ห้องโสตทัศนวัสดุ

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562

 

ประมวลภาพ โครงการบวชแม่ชี แดนพุทธภูมิ พุทธคยา ประเทศอินเดีย วันที่ 10 – 26

          สิงหาคม 2555(ซีดี-รอม). ม.ป.ท. :  ม.ป.พ., ม.ป.ป..  (CD-Rom ป349)

ปราโมทย์  ปาโมชฺโช.  ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช  แผ่นที่ 72แสดง

          ธรรมวันที่ 16ก.ค. - 1ต.ค. 60(ซีดี).  ชลบุรี : สวนสันติธรรม,2560. 

          (CD ป451ธ)

ปราโมทย์  ปาโมชฺโช.  ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช  แผ่นที่ 73 แสดง

          ธรรมวันที่ 7 ต.ค. - 10 ธ.ค. 60 (ซีดี).  ชลบุรี : สวนสันติธรรม,2560. 

          (CD ป451ธ)

ปราโมทย์  ปาโมชฺโช.  ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช  แผ่นที่ 75 แสดง

          ธรรมวันที่ 17 ก.พ. - 14 เม.ย. 61(ซีดี).  ชลบุรี : สวนสันติธรรม,2561. 

          (CD ป451ธ)

ปราโมทย์  ปาโมชฺโช.  ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช  แผ่นที่ 76 แสดง

          ธรรมวันที่ 15เม.ย. - 16 มิ.ย. 61(ซีดี).  ชลบุรี : สวนสันติธรรม,2561. 

          (CD ป451ธ)

ปราโมทย์  ปาโมชฺโช.  ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช  แผ่นที่ 77 แสดง

          ธรรมวันที่ 17มิ.ย. - 19 ส.ค. 61(ซีดี).  ชลบุรี : สวนสันติธรรม,2561. 

          (CD ป451ธ)

ปราโมทย์  ปาโมชฺโช.  ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช  แผ่นที่ 78 แสดง

          ธรรมวันที่ 25ส.ค. - 28 ต.ค. 61(ซีดี).  ชลบุรี : สวนสันติธรรม,2561. 

          (CD ป451ธ)

ปราโมทย์  ปาโมชฺโช.  บ้านจิตสบาย ตรั้งที่ 1-10ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ 

          ปาโมชฺโช  (ซีดี).  ชลบุรี : สวนสันติธรรม,2561.  (CD ป451บ)

ปราโมทย์  ปาโมชฺโช.  เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ธรรม

          เทศนา หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช  (ซีดี).  ชลบุรี : สวนสันติธรรม,ม.ป.ป.. 

          (CD ป451ร)

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัล).  ธรรมบรรยาย ย้อนเวลา พ.ศ. 2525

          “คนดีต้องมีศีล 2”  (ซีดี).  ชลบุรี : คณะศิษย์วัดอัมพวัน,ม.ป.ป..  (CD พ337ธ)

พระราชจันทโมลี.  การปฏิบัติธรรม โดย พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

          (ซีดี).  จันทบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหม่,ม.ป.ป..  (CD พ366ก)

พระราชจันทโมลี.  ธรรมเทศนา ประจำวันพระที่ 20 ส.ต. 48, 28 ส.ค. 48, 3ก.ย. 48,

  11ก.ย. 48 โดย พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ซีดี).  จันทบุรี :

  สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหม่,ม.ป.ป..  (CD พ366ธ)

พระราชจันทโมลี.  รวมธรรมบรรยาย พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

          ปี 25 – 45 (ซีดี).  จันทบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหม่,ม.ป.ป..  (CD พ366ร)

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ).  ธรรมะ กับ พระพยอม (ซีดี). นนทบุรี :

          มูลนิธิสวนแก้ว, 2553.  (CD พ369ธ)

 

 

………………………………………..............................