ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายชื่อวิทยานิพนธ์ใหม่ ห้องค้นคว้า ประจำเดือน กันยายน 2562

 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ใหม่ ห้องค้นคว้า

ประจำเดือน กันยายน 2562

 

 

พ.ศ. 2551

 

ดารณี ยังให้ผล.  การพัฒนาชุดสื่อประสมร่วมกับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะ                      การเขียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัด                                นครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2551.                  ( 6156/51

สมเจต ไตรวัชรนนท์.  การศึกษาความพร้อมในการรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร                        ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา :                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2551.  ( 6157/51 )

 

 

พ.ศ. 2553

 

จตุพร ไพลกลาง.  การศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาและกายวิภาคบางประการของพืชสกุลโกงกาง จากศูนย์ศึกษา                ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหา                    บัณฑิต.    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2553.  ( 3877/53 )

 

 

พ.ศ.2554

 

บุญชู สังเกตุ.  ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขี้                    ตุ่น(แหล่งจะหลุง) จังหวัดนครราชสีมา.   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย                    ราชภัฏนครราชสีมา, 2554.  ( 3258/54 )

ประมัย ธีรพงศธร.  การศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของ                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับผังความคิด.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา                     บัณฑิต.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554.  ( 3254/54 )

ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี.  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต 10 แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง                     กรณราชวิทยาลัย.   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,                     2554.  ( 3094/54 )

แพรวพโยม พัวเจริญ.  การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง                    สร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวเยาวชน.  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย                ราชภัฏนครราชสีมา, 2554.  ( 3255/54 )

มฆพร เกษนอก.  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                         มัธยมศึกษา เขต 31.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,                   2554.  (    3256/54 )

ยุทธชัย เสริมพงษ์.  การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนสังกัด                           สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา :                        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554.  ( 3257/54 )

รุ่งนภา สนิทรัมย์.  ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก                     เล็ก.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554.  (                           3260/54 )

 

 

พ.ศ.2555

 

 

นพวรรณ คล้ายสุบรรณ.  การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่:กรณีศึกษาศูนย์                      พัฒนาเด็กเล็กวัดบางน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ :              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.  ( 1041/55

ปราณี คลังผา.  ความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน                    จังหวัดลพบุรี.  วิทยานิพนธ์ศิลปาศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,                      2555.  ( 2431/55

 

 

พ.ศ. 2556

 

 

ดวงพร สำราญรมณ์.  การปรับปรุงกระบวนการบรรจุหีบห่อชุดเครื่องมือผ่าตัดแผนกจ่ายกลาง ในโรงพยาบาลเอกชน                    แห่งหนึ่ง.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.                        (017/56 )

 

 

 

 

พ.ศ. 2557

 

 

ปานทอง นิละพันธ์.  การพัฒนารูปแบบการเทศนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน.  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี                บัณฑิต.  ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี, 2557.  ( 1467/57 )

 

 

พ.ศ. 2560

 

 

ธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย.  การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างการประกันคุณภาพภายในและ                การประเมินคุณภาพภายนอก : กรณีศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหา                  บัณฑิต.  ธนบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560.  ( 1230/60 )

ประสิทธิ์ บุญเกิด.  การศึกษาสมรรถนะของระบบโคเจนเนอเรชั่นของโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี.                        วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.  ธนบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560.                        ( 1232/60 )

พิศาล บุญเอี่ยมศรี.  ศักยภาพการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าของอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์                  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  ธนบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560.  ( 1246/60 )

พูนสิริ ใจลังการ์.  การรู้จำท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติและความจริงเสริมสำหรับงานพิมพ์สามมิติ.  วิทยานิพนธ์                           วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.  ธนบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560.                                         ( 1243/60 )

เพ็ญนภา แก้วตา.  สื่อการสอน เรื่อง คาร์โบไฮเดรตโดยใช้เว็บเควสท์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.                                วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.   นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.                                  ( 1233/60 )

 

ค.ศ.2017

 

Jantakan jullawateelert.  Product of Soluble Monoclonal Antibody in Full-Length IgG Format in the                          Cytoplasm of Escherichia Coli for Bevacizumab Biosimilar.  A Thesis  The Degree of Master of                  Engineering ( Chemical Engineering).  Thonburi : King Mongkut's University of Technology                        Thonburi, 2017.  ( 1240/60 )

Tinnaluk Rutjanisarakul.  Solving a Sport Tournament Problem by Using Genetic Algorithm and Graph                 Theory.  A Thesis The Degree of Doctor of Philosophy.  Thonburi : King Mongkut's University of               Technology Thonburi, 2017.  ( 1237/60 )

 

 

 

#######################