ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายชื่อวิทยานิพนธ์ใหม่ห้องค้นคว้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ใหม่ ห้องค้นคว้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 

 

พ.ศ. 2554

 

พรศรี ควรขุนทด.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หน่วยการเรียนรู้นาฏลีลาบูชาปรางค์เก่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554.  ( 2905/54 )

พุฒิพงศ์ ตันติขจรโกศล.  การดูดกลืนก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ออกจากก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์โดยเมมเบรนแทคเตอร์แบบเส้นใยกลวง.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต.  ธนบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,   2554.  ( 1386/54 )

ศันสนีย์ ฉิมกุล.  การพัฒนาส่วนผสมของเงินสเตอร์ลิงเพื่อเพิ่มความแข็ง โดยการเติมธาตุผสม.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.  ธนบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554.  ( 555/54

 

 

พ.ศ. 2555

 

อดิธร ศรีประเสริฐ.  การเปรียบเทียบระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์โดยวิธีการจัดเส้นทาง:กรณีศึกษาบริษัทลีโอ ลิงค์ จำกัด.  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.  ( 606/55 )

ภนิดา ศานติกุล.  การติดตามผลการดำเนินงานระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้วยการวัดผลเชิงดุลยภาพ.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน   สุนันทา, 2555.  ( 607/55

สุกัญญา แช่มอินทร์.  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพใต้.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.  ( 609/55 )

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2556

 

นิชาภา แก้วประจุ.  ทะแยมอญ : ชาติพันธุ์และการสืบสานวัฒนธรรมทะแยมอญ กรณีศึกษา ชุมชนมอญบางกระดี่.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.  ( 025/56 )

ปรารถนา อนัคกุล.  การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคเชิงมโนทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีแผนการเรียนต่างกัน.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.  ( 048/56 )

อารีย์ภรณ์ สุกใส.  การบริหารงานบุคลากรตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.  ( 021/56 )

เอื้อสุรีย์ ปกรณ์มณีกุล.  ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนอนุบาลสองภาษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน     สุนันทา,  2556.  ( 023/56 )

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!