ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายงานการวิจัยใหม่ ห้องค้นคว้า ประจำเดือน กันยายน 2562

 

รายชื่อรายงานวิจัยใหม่ ห้องค้นคว้า

ประจำเดือน กันยายน  2562

 

 

หมวด 200  ศาสนา

 

พระปลัดสุรเดช คุณวโร.  เพชรน้ำเอกแห่งหริภุญไชย.  เชียงใหม่ : นพกฤตการพิมพ์, 2561.  ( 294.31218 พ346พ )

 

 

หมวด300  สังคมศาสตร์

 

ยั่งยืนจากประโยชน์สุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง : หนึ่งทศวรรษครึ่งแห่งการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ                                  เพียง.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560.  ( 330.9593 ย226 )

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  ข้อเสนอเชิงนโยบาย การเสริมสร้างวินัยใน  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น                    ฐานที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการการศึกษา, 2561.  ( 371.5                ล 761ข )

.______.  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ :                                สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  (      371.5 ล761บ )

.______.  รายงานผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับ                            การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ :   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 371.5 ล761 ร)

.______.  รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศเกาหลีใต้.                          กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 371.5 ล761ร )

.______.  รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น.  กรุงเทพฯ                  : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 371.5 ล761ร )

.______.  รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสาธารณรัฐ                          เยอรมนี.  กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 371.5 ล761ร )

.______.  รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสาธารณรัฐ                          สังคมนิยมเวียดนาม.  กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 371.5 ล761ร )

.______.  สภาพและปัจจัยในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น       พื้นฐานในบริบทของ                                ประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561.  ( 371.5 ล761ส )

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

รายงานการวิจัยใหม่ ภาษาอังกฤษ ห้องค้นคว้า

ประจำเดือน กันยายน 2562

 

หมวด 200  ศาสนา

 

Kang, Nanshan, 1970-.  Theravada Buddhism in Sipsong Panna : Past and Contemporary Trends.                         Chiang Mai :  Regional Center for Social Science and Sustainable Development ( RCSD ),                       2009.  ( 294.31 K16t )

หมวด 300  สังคมศาสตร์

 

Daovorn Thongphanh.  Land and Forestland  Allocation Policy: Impacts on Land Use Practices in                         Hatkhai and Yang-Khoua Villages   Thaphabath District, Bolikhamxay Province, Lao PDR.                         Chiang Mai : Regional Center for Social Sciences and Sustainable Development (RCSD )                          Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2004.  ( 333.7313 D211l  )

Tran Thi Ut.  Land and Water Resource Management in Coastal Areas: Assessing the Socio-Economic                Impact of Government Intervention,   Bac Lieu province, Mekong Delta, Vietnam.  Chiang Mai :                Regional   Center for Social Sciences and Sustainable Development (RCSD )Faculty of Social                  Sciences,  Chiang Mai University, 2004.  ( 333.73 T772l )

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!