ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายงานการวิจัยใหม่ ห้องค้นคว้าประจำเดือน ธันวาคม 2562

 

รายงานการวิจัยใหม่ ห้องค้นคว้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

 

หมวด 300  สังคมศาสตร์

 

คะนอง พิลุน.  นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุดรธานี.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 324.2092 ค231น ฉ.1 -                ฉ.2 )

จุมพล หนิมพานิช.  การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบัน                   พระปกเกล้า, 2562.  ( 320.9593 จ638ก ฉ.1 - ฉ.2 )

ชลัท ประเทืองรัตนา.  World Cafe' ล้อมวงเล่าเคล้ากาแฟ.  กรุงเทพฯ : สถาบัน  พระปกเกล้า, 2561.  ( 302.14                     ช238ว ฉ.1 - ฉ.2 )

ดาริน คงสัจวิวัฒน์.  นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุโขทัย.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,    2561.  ( 324.2092 ด429น                 ฉ.1 - ฉ.2 )   

ถวิลวดี บุรีกุล.  ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการ                 สำรวจ พ.ศ. 2545 - 2560.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 351.593 ถ282ค ฉ.1 - ฉ.2 )

ธงทอง จันทรางศุ.  สันติวิธีกับการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระ                  ปกเกล้า, 2561.  ( 320.9593 ธ129ส ฉ.     1 - ฉ.2 )

ธนาชัย สุนทรอนันตชัย.  มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและ                          การคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 352.38 ธ243ม ฉ. - ฉ.2 )

นรนิติ เศรษฐบุตร.  คนการเมือง เล่ม 4.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 320.9593 น217ค ฉ.1 - ฉ.2 )

.______.  คนการเมือง เล่ม 3.  กรุงเทพฯ ; สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 320.9593    น217ค ฉ.1 - ฉ.2 )

.______.  ฉากการเมือง.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 320.593 น217ฉ   ฉ.1 - ฉ.2 )

ปัทมา สูบกำปัง.  ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระ                        ปกเกล้า, 2562.  ( 342.593 ป533ร ฉ.1 - ฉ.2 )

พัลลภา ปีติสันต์.  การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน(ท้องถิ่น)ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า,                      2561.  ( 307.14 พ581ก ฉ.1 - ฉ.2 )

วันชัย วัฒนศัพท์.  วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล: วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรค และเอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล.                            กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.  ( 351.593 ว426ว ฉ.1 - ฉ.2 )

วีระ หวังสัจจะโชค.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันทางการเมืองว่าด้วยการมี                  ส่วน  ร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :              สถาบันพระปกเกล้า, 2562.  ( 321.8 ว842ก ฉ.1 - ฉ.2 )

วุฒิสาร ตันไชย.  การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระ                    ปกเกล้า, 2561.  ( 352.14 ว874ก ฉ.1 - ฉ.2 ) 

.______.  ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ:ความท้าทายของสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบัน     พระปกเกล้า, 2562.  (                        305.5  ว874ก ฉ.1 - ฉ.2 ) 

.______.  โฟกัสรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 342.593 ว     874ฟ ( 342.593 ว874พ                       ฉ.1 - ฉ.2 )

เลิศพร อุดมพงษ์.  PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น.  กรุงเทพฯ :                         สถาบันพระปกเกล้า, 2562.  ( 365.952 ล896พ ฉ.1 - ฉ.2 )

สติธร ธนานิธิโชติ.  การปรึกษาหารือสาธารณะ(Public Consultation) : แนวคิดประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบ                   สำหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.  (                     342.041 ส172ก ฉ.1 - ฉ.2 ) 

สถาบันพระปกเกล้า.  ไพรมารีโหวตความรู้ฉบับปูพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 324.16 ส172พ                ฉ.1 - ฉ.2 )

.______.  บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่น : ทบทวน ท้าทาย เพื่อการจัดการบริการสาธารณะ.  กรุงเทพฯ :                สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 352.14 พ343บ )

สุชาดา วัฒนา.  นักการเมืองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 324.2092 ส759น                ฉ.1 - ฉ.2 )

สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์.  นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 324.2092                      ส831น ฉ.1 - ฉ.2 )

หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  ( 351.593 ห323                  ฉ.1 - ฉ.2 )

อมิทาฟ อาชาร์ยา.  ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค.                              กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.  ( 327.17 อ298ค ฉ.1 - ฉ.2 )

อรทัย ก๊กผลและ[คนอื่นๆ].  Decentralization Report 2560 สถานการณ์การกระจายอำนาจ ปี 2560.  กรุงเทพฯ :                    สถาบันพระปกเกล้า, 2561.  (  352.283 ด619 )

อรพินท์ สพโชคชัย.  ชนะสิบทิศ: การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.  (                         352.14 อ335ช ฉ.1 - ฉ.2 )

 

 

 

หมวด 900  ภูมิ -ประวัติศาสตร์

 

อภิรัฐ คำวัง.  ทศทิศภารตะ ทัศนาสังคมพหุวัฒนธรรม.  นครปฐม  : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, 2562.  ( 954 อ261ท )

 

 

 

#######################

 

 

 

 

 

รายงานการวิจัยใหม่ภาษาอังกฤษ ห้องค้นคว้า

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 

Amitav Acharya.  Non- Traditional Security Challenges Thailand and Regional Cooperation.  Bangkok :                King Prajadhipok's Institute, 2018.  ( 327.17 A176n)

Thawiwadee Bureekul.  Support for True Democracy in Thailand: a community perspective.  Bangkok :                  King Porajadhipok's Institute, 2019.  ( R 321.8 T373s)

 

 

 

 

 

#####################