ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประวัติศาสตร์ของไทย ชุดที่ 1

เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น.   ประวัติศาสตร์ของไทบ  ชุดที่ 1(ซีดี-รอม).  กรุงเทพฯ : เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น,  2556. 

 

        (CD-Rom จ755ป)

 

 

 

        แผ่นซีดี-รอมนี้ได้บรรจุเนื้อหาของหนังสือในรูปแบบ e-book  เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ไทย ชุดที่ 1 จะรวบรวมเหตุการณืต่างๆที่น่าสนใจที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม ในตอน แรกมีนสยาม  และอีกตอนหนึ่งได้รวบรวมประวัติและการต่อสู้ของพระยาพิชัยดาบหัก

 

 

          หช.จบ. 4904 จบ(ร)                  

                 CD-Rom

                   จ755ป