ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

นาค

 

ศานติ  ภักดีคำ.  นาค.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้น

        ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.  88 หน้า.  ภาพประกอบ. 

        89 บาท.

        นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนาคในด้านที่มาของนาค  อันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์  ฮินดู  เรื่องของนาคในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  และเรื่องของนาคในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย  เมื่ออ่านเรื่องราวในเล่มนี้แล้วก็สามารถจะทำให้เราใจเรื่องราวของนาคได้อย่างชัดเจน

        398.2

        ศ 343 น       ( ห้องหนังสือทั่วไป )