ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

แนะนำหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

 

 

ประวัติความเป็นมา

          หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรีเกิดขึ้นจากดำริของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประสงค์จะให้มีการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติประจำภาคตะวันออกขึ้น เพื่อถวาย เป็นราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองปีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๑ จึงได้ มอบหมายให้กองทัพภาคที่ ๑ จังหวัดจันทบุรีรวมทั้งหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการวางแนวนโยบายจัดหาทุนใน การก่อสร้างอาคารหอสมุดฯ และกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ จัดทำโครงการ ออกแบบอาคาร ควบคุมการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ สมบูรณ์และรับผิดชอบดำเนินงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “หอสมุดแห่งชาตรัชมังคลาภิเษกจันทบุรี” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารหอสมุด แห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรีในวันพฤหัสที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๓ อาคารหอสมุดฯ มีลักษณะแบบทรงไทยประยุกต์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร เป็นอาคาร ๒ ชั้น ๔ หลังเชื่อมติดกัน โดยมีที่ว่างตรงกลางจัดเป็นสวน รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๕๕๓ ตารางเมตร และมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒ ไร่ ๖๔ ตารางวา เดิมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักหอสมุดแห่งชาติแต่มาวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมศิลปากรได้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมใหม่ ให้หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรีไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานัก ศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม