วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม
ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม

           

 

           วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓        

           พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเจ้าจอมมารดาเรียม ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็น สมเด็จพระศรีสุลาลัยเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๓๓๐ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ทรงสวรรคต เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๓๙๔  รวมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา กับ ๑๑ วัน เสด็จดำรงในสิริราชสมบัติ ๒๕ ปี ๗ เดือน ๒๓ วัน พระบาทสมเด็จ    พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายทับ พระองค์ได้ปฎิบัติราชการแผ่นดินดั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งขณะนั้น สมเด็จพระบรมชนกนาถยังทรงดำรงตำแหน่ง     กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระองค์ทรงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งสำคัญ ๆ สืบมา

            ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใน พ.ศ. ๒๓๕๖ เมื่อพระชนมพรรษาได้ ๒๖ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ทรงพระนามว่า พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์  โดยทรงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ให้ทรงกำกับราชการกรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ  กรมพระตำรวจว่าความฎีกา นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการต่างพระเนตรพระกรรณด้วย   ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย  มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ  ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง  การทหาร   ที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา ๔๓ ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  "เงินถุงแดง"  ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตย ไว้ได้จนทุกวันนี้ 

             ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์  ณ  ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี  พ.ศ.๒๕๔๑  ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า  "พระมหาเจษฎาราชเจ้า"  และได้ไช้ชื่อวันงานใหม่ว่า  "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

                           

  อ้างอิงจาก...http://www.lib.ru.ac.th/journal/mar/mar31-ThaiKing3rd.html