ปรับขนาดอักษร

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

 

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

 

 

หมวด 300  สังคมศาสตร์

 

กระทรวงมหาดไทย.  กำหนดพิธีทำน้ำอภิเษก และเชิญน้ำอภิเษก การพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.               กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562.  ( 394.4 ทม234ก ฉ.1 -ฉ.4 )

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.  6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน.  กรุงเทพฯ : สถาพร                      บุค๊ส์, 2561.  ( 307.72 ฝ211ห )

 

หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

สิริวัณณวรีนารรีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า.  บันทึกคุณน้ำหอม สุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิง.  กรุงเทพฯ :                         บันลือบุ๊คส์, 2561.  ( 636.70887 ส732บ )

 

 

หมวด800  วรรณคดี

 

ปิงซิน.  รอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.  ( 895.13 ป519ร )

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.  ประมวลพระบรมราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่                          พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2560.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พิ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.  (                        895.915 ภ671  ป )

.______.  ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2559.  กรุงเทพฯ :                  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.  ( 895.915 ภ6714ป )

.______.  พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2559.  กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช                    ชิ่ง, ม.ป.ป.  ( 923.1593 ภ671พ )

 

หมวด 900  ภูมิ-ประวัติศาสตร์

 

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.  แสงแห่งแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2560.  (                  923.1593 ภ671ส )

มองประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านศัตราวุธ.  กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2555.  ( 959.3 ม261 )

 

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$