ปรับขนาดอักษร

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป เดือนมกราคม 2563

 

บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ห้องหนังสือทั่วไป

ประจำเดือน มกราคม 2563

 

หมวด 300  สังคมศาสตร์

 

เนตรนารี  คร้ามมีทรัพย์.  บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : วาด

           ศิลป์, 2555.         ( 371.3356 น 785 บ )

อีเมอร์ซัน,  คลิ้นท์.  100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL.  กรุงเทพฯ

           : ไดรฟ์, 2560.          ( 355.54 อ 772 ร )

 

หมวด 600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

ชิมุระ,  ยูโกะ.  77 วิธีเล่นมัดใจหลาน.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์,

           2562.        ( 649.5 ช 573 จ )

 

700  ศิลปะและนันทนาการ

 

กีรติญา  สอนเนย.  Fashion Design การวาดภาพแฟชั่นและการ

ออกแบบเสื้อผ้า.        กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2554.   

            ( 746.92 ก 695 ฟ )

 

เก้ามังกร.  กู่เจิง คู่มือและแบบฝึกหัดพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : ธนา

           เพลส, 2556.           ( 780.951 ก 838 ก )

ครอสซิงแฮม,  จอห์น.  พูดจาภาษาดนตรี.  กรุงเทพฯ : ดวงกมล,

            2557.     ( 780 ค 156 ร )

เจริญ  มาบุตร.  การวาดภาพพระพิฆเณศวร ราคาพิเศษ (ฉบับสุด

คุ้ม ).  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559.   ( 743.87 จ 723 ก )

ชูศักดิ์  ไทพาณิชย์.  การออกแบบประดิษฐ์อักษรโฟม (ฉบับสุด

คุ้ม ).  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561.   ( 745.61 ช 686 ก )

_______.  การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม ).  กรุงเทพฯ : วาด

         ศิลป์, 2561.     ( 741 ช 686 ก )

_______.  สิลปะการแทงหยวก (ฉบับสุดคุ้ม ).  กรุงเทพฯ : วาด

         ศิลป์, 2561.    ( 736.9 ช 686 ศ )

ณภัทร  ทองแย้ม.  บุปผาศิลป์ถิ่นล้านนา (ฉบับสุดคุ้ม).  กรุงเทพฯ

          : วาดศิลป์, 2559.    ( 745.92 ณ 161 บ )

นภดล  เนตรดี.  Watercolour ธรรมชาติ ทิวทัศน์และบรรยากาศ

ทะเล.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2560.   ( 751.422 น 169 ว )

นฤทธิ์  วัฒนภู.  ลายรดน้ำ (ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,

           2560.    ( 759.9593 น 272 ล )

_______.  หัวโขน  สัญลักษณ์แห่งรามเกียรติ์ (ฉบับสุดคุ้ม). 

           กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561.   ( 792.026 น 272 ห )

นัฐประชา  หงส์สุวรรณ.  วาดเส้นสถาปัตย์.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,

          2559.   ( 743 น 391 ว )

มนตรี  สามฉิมโฉม.  สีน้ำโรแมนติกแฟนซี (ฉบับสุดคุ้ม ). 

         กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561.   ( 751.422 ม 152 ส )

มัย  ตะติยะ.  พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน แรเงา สีน้ำ ดินสอสี

ระบายน้ำ.   กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558.   ( 751.422 ม 376 พ )

_______.  พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน สีโปสเตอร์ สีน้ำมัน. 

          กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558.   ( 751.45 ม 376 พ )

_______.  พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน สีอะครีลิก สีชอร์ก สี

พาสเทล.  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558.   ( 751.426 ม 376 พ )

วัชรพงศ์  หงส์สุวรรณ.  การกัดกระจก (ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ

          : วาดศิลป์, 2560.   ( 748.63 ว 378 ก )

_______.  การเขียนแบบทัศนียภาพ.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ :

          วาดศิลป์, 2558.  ( 720.284 ว 378 ก )

_______.  การวาดภาพสีไม้ (ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ : วาด

          ศิลป์, 2560.   ( 741.24 ว 378 ก )

วิลเลียม,  แอน มารี.  เรียนรู้ ลีลาภาษาลีลาศ.  กรุงเทพฯ :

          ดวงกมล, 2557.           ( 793.3 ว 714 ร )

สุรยุทธ  พันธ์เผือก.  Watercolour ฝึกระบายด้วยสีน้ำ (ฉบับสุด

คุ้ม ).  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561.     ( 751.422 ส 852 ว )

เสวตร  เอกณรงค์.  ปฏิบัติการสีชอล์ก (ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ

           : วาดศิลป์, 2560.  ( 751.43 ส 934 ป )

อุดร  ไชยคำ.  การเขียนภาพประกอบด้วยสีโปสเตอร์ (ฉบับ

ปรับปรุง).  กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2560.       ( 741.64 อ 799 ก )

 

   ************************************************************