ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุเล่าเรื่องอนุสาวรีย์เมืองบางกอก

 

กรุงเทพมหานคร.  จดหมายเหตุเล่าเรื่องอนุสาวรีย์เมืองบางกอก.  กรุงเทพฯ : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร,                        ม.ป.ป.  312 หน้า.  ภาพประกอบ.

 

             เป็นหนังสือรวบรวมประวัติ วัตถุประสงค์ และเรื่องราวที่น่าสนใจของอนุสาวรีย์ของไทยในกรุงเทพฯ  รวมถึงป้อมปราการ กำแพงและประตูเมืองที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของอนุสาวรีย์ และน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

 

            อ                                                                                                                                                                      725.94                                                                                                                                                            ก262จ

            ห้องค้นคว้า                                                                                                                                                      ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563