ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
นางอัญชิสา เสือเพ็ชร
พนักงานทั่วไป
นายพฤศจิ สุขโพธิ์
พนักงานสถานที่
นายมานะ กองกูต
พนักงานสถานที่
นางสมลักษณ์ ทุมประสิทธิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสมพล ศุภพร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบำรุง ไขศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายปรุง นาคินทร์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางสาวเมษา ครุปิติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นายประพนธ์ รอบรู้
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางกรองแก้ว เปเหล่าดา
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นายกิตติศักดิ์ เพชรดี
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นางพรทิพา ช่างไม้
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นางสุภาวนิจ โพธิสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมใจ สาแมว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิรากร รสเกษร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
นางเบญจมาศ คุ้มรักษา
พนักงานทั่วไป