ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี มอบหมายให้พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ 14-16 พฤศจิกายน 2561

      เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 นางอัญชิสา เสือเพ็ชร หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี มอบหมายให้นางเบญจมาศ คุ้มรักษา พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายมีความรู้ ในการปฏิบัติงาน ของเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี