ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการดำเนินงานของกรมศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

      เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 นางอัญชิสา เสือเพ็ชร หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการดำเนินงานของกรมศิลปากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ  โดยนายอนันต์  ชูโชติ  เป็นประธานเปิดการประชุม