ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติประเทศอาเซียนและ สาธารณรัฐเกาหลี Read me a book : ASEAN-ROK is Reading โดยการสนับสนุนจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติประเทศอาเซียนและ สาธารณรัฐเกาหลี Read me a book : ASEAN-ROK is Reading โดยการสนับสนุนจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ที่ห้องโถง ห้องหนังสือทั่วไป ห้องค้นคว้า และห้องโสตทัศนวัสดุ