ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่

 

นายประทีป  เพ็งตะโก  อธิบดีกรมศิลปากร

 

          วันเกิด :

                      วันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๐๓

          ประวัติการศึกษา :

                      ๑) ปริญญาบัตร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สาขาการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๕๖

                      ๒) ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

                      ๓) ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

          ประวัติการรับราชการ :

                      - พ.ศ. ๒๕๒๗  บรรจุรับราชการเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๗  ในตำแหน่งนักโบราณคดี ๓ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

                      - พ.ศ. ๒๕๓๙ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

                      - พ.ศ. ๒๕๔๑  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

                      - พ.ศ. ๒๕๔๒ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจ.บุรีรัมย์

                      - พ.ศ. ๒๕๔๓  ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ ๑๐ สงขลา

                      - พ.ศ. ๒๕๔๕  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา

                      - พ.ศ. ๒๕๔๗  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

                      - พ.ศ.๒๕๕๗  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

                      - พ.ศ. ๒๕๖๐  รองอธิบดีกรมศิลปากร

                      - พ.ศ. ๒๕๖๑  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

                      - ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมศิลปากร