ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาที่ ๑-๓ ประจำปี ๒๕๖๒

 

          ชมรมชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรี ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี จัดการประกวดคัดลายมือ สืบสานตำนานลายสือไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2562 และโอกาสครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้


รางวัลชนะเลิศ
          ได้แก่ ด.ญ. ณัฐกุล คะสุระ โรงเรียนวัดพลับพลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          ได้แก่ ด.ญ.ณัฐณิชา เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          
ได้แก่ ด.ช.วีรพัฒน์ ฤทธิ์รักษา โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา

รางวัลชมเชยอันดับ 1
          
ได้แก่ น.ส.กฤตพร บุษบงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชมเชยอันดับ 2
          
ได้แก่ ด.ญ.วืธรา แก้วทรัพย์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

รางวัลชมเชยอันดับ 3
          
ได้แก่ ด.ญ.กัญญารัตน์ มะลิวัลย์ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

รางวัลชมเชยอันดับ 4
          
ได้แก่ ด.ญ.สุภาพร เพชรสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

รางวัลชมเชยอันดับ 5
          
ได้แก่ ด.ญ.เพ็ญรดี นาโคกุล โรงเรียนบ้านหนองสลุด