ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”

   นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” เพื่อนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนบนแผ่นดินไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายหากแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่ จากรัฐโบราณสู่บ้านเมืองไทย แสดงความเป็นมาและการก่อร่างสร้างบ้านเมืองไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิ ก่อนการสถาปนารัฐไทยในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ รัฐไทยในสุวรรณภูมิ แสดงความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละรัฐ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา จนเป็นราชอาณาจักรสยามสมัยอยุธยา จากสยามรัฐสู่ราชอาณาจักรไทย แสดงพัฒนาการของบ้านเมืองสมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่โลกแห่งศิลปวิทยาการสมัยใหม่ และราชาธิปัตย์รัฐสยาม นำเสนอเรื่องราวความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง ตั้งแต่สมัยการปกครองโดยระบอบราชาธิปไตย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทสำคัญในการปกครองบ้านเมืองสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี ภายใต้คติความเชื่อเรื่องเทวราชา จักรพรรดิราช และธรรมราชา จนเมื่อบ้านเมืองมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก พัฒนาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่แม้จะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตาม สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงเป็นสถาบันหลักและศูนย์รวมใจของคนในชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยกรมศิลปากรได้คัดเลือกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญกว่า ๒๐๐ รายการจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ๑๙ แห่ง สำนักหอสมุดแห่งชาติ คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และสำนักช่างสิบหมู่ มาจัดแสดง อาทิ

ศิลาจารึกหลักที่ ๒ วัดศรีชุม ที่มีการกล่าวถึงระยะแรกสร้างรัฐสุโขทัย

 

บัลลังก์จำลองพร้อมเครื่องสูงสำหรับกษัตริย์ โลหะผสมปิดทอง สมัยล้านนา เป็นเครื่องสักการบูชาพระพุทธ ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมล้านนา

 

พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิ สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๔๑๑ แสดงฐานะทางสังคมของผู้สร้าง พระที่นั่งพุดตานวังหน้า

 

ราชบัลลังก์ที่ประทับและราชยาน สร้างครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

รถไฟจำลอง เครื่องราชบรรณาการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ

 

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร