ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ห้องบริการ

ห้องบริการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

 

      ห้องหนังสือทั่วไป    บริการหนังสือทั่วไป จัดหมวดหมู่แบบดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000 – 900   บริการหนังสือเรียนและแบบเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย  หนังสือและตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หนังสืองานศพ หนังสืออาเซียน หนังสือบันเทิง เรื่องสั้น เรื่องแปล หนังสือที่ได้รับรางวัล นวนิยายทั้งไทย จีน และต่างประเทศ และบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 

       ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์  บริการหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ สยามกีฬา ฯลฯ และหนังสือพิมพ์ท้องถิน เช่น เสียงสวรรค์ ซีทีวีนิวส์ เหลืองจันท์นิวส์ เอกรัฐ โฟกัสตะวันออก หอการค้า ศรีราชา ท้องถิ่นชล ฯลฯ ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา  บริการวารสารวิชาการ นิตยสาร จุลสาร สยามจดหมายเหตุ  และกฤตภาค

 

      ห้องค้นคว้า  บริการหนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์   พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม ปทานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ  หนังสือรายปี  หนังสือคู่มือ สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือบรรณานุกรม หนังสือดรรชนีวารสาร พระไตรปิฎก รายงาน การวิจัย และวิทยานิพนธ์

 

    

  ห้องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  (ห้องหนูรักหนังสือเดิม) บริการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงปัจจุบัน สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเษก สารานุกรมไทยฉบับเสริมการเรียนรู้  บริการสารานุกรมสำหรับเด็ก หนังสือนิทาน สารานุกรมสำหรับเยาวชน อุปกรณ์ฝึกเสริมทักษะสำหรับเด็ก บริการสื่อมัลติมีเดีย และให้บริการอินเตอร์เน็ต

 

     

  ห้องจันทบุรี  บริการหนังสือท้องถิ่น 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก รายงานและสถิติต่างในภาคตะวันออก  บริการราชกิจจานุเบกษา  บริการเอกสารโบราณ สมุดไทย ใบลาน จารึกต่างๆ จัดแสดงตู้นิทรรศการภาพพระราชจริยวัตรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  ตู้แสดงผลิตภัณฑืจากเสื่อจันทบูร แร่ธาตุและอัญมณีต่างๆ รวมทั้งภาพเก่าจันทบุรี 

บริการค้นหาราชกิจานุเบกษา ระบบออนไลน์

 

  คลิก yes ค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ระบบออนไลน์

 

        ห้องโสตทัศนวัสดุ   บริการสื่อโสตฯต่างๆ  เช่น แผนที่ แผ่นภาพ ลูกโลก ไมโครฟิช ภาพนิ่ง (slide) แถบบันทึกภาพวิดิโอ  ดีวีดี วีซีดี ซีดี-รอม  แถบบันทึกเสียง และซีดีเพลงต่างๆ ทั้งไทยสากล ไทยลูกทุ่ง เพลงสุนทราภรณ์ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงลูกกรุงและลูกทุ่งเก่าอมตะ นิทานและเพลงสำหรับเด็ก หนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา หนังสือแบบฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษพร้อมแผ่นซีดี บริการบูทโทรทัศน์เลือกชมรายการได้

   

  ห้องศิลปากรและหนังสือหายาก   บริการหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรและหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร หลากหลายสาขาวิชา เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรม หอสมุด จดหมายเหตุ การสังคีต ช่างสิบหมู่ นาฏศิลป สถาปัตยกรรม จิตรกรรม  บริการหนังสือหายาก มีทั้งหนังสือที่มีคุณค่าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  หนังสือเกี่ยวกับบุคคลสำคัญต่างๆทั้งของไทยและของโลก หนังสือที่ระลึกในโอกาสต่างๆ  หนังสือที่จัดพิมพ์ในรูปแบบพิเศษ หนังสือเกี่ยวกับ พระราชินี และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งหนังสือเล่มใหญ่สุดและเล่มเล็กสุด

 

   ห้องหนังสือในหลวง  บริการหนังสือที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการหลวง และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และบริการหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติ ผลงาน การเชิดชูเกียรติของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้มีดำริให้ก่อตั้งหอสมุดแห่งชาติในส่วนภูมิภาค รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ด้วย

 

บริการถ่ายเอกสาร

   ให้บริการถ่ายเอกสารชั้นล่างติดห้องหนังสือทั่วไป