ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 
วิสัยทัศน์ 
 
เป็นแหล่งเรียนรู้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง มุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่สถาบันการศึกษา และชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ