ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 1

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 1

จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองกาญจนบุรี สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ

 

เมืองกาญจนบุรี

ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ