ปรับขนาดอักษร

โบราณสถาน

การจัดแสดงในอุทยานฯ

          อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หลักฐานทางโบราณคดี และโบราณสถานสำคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยา

โบราณสถานสำคัญภายในอุทยาน

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ เป็นบริเวณวังที่ประทับต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ

สร้างขึ้นในแผ่นดินสมเด็จบรมราชาธิราชที่ 1(ขุนหลวงพระงั่ว) ในปี พ.ศ. 1917 แต่อาจจะยังไม่สำเร็จในรัชกาลของพระองค์ จนถึงรัชกาลของสมเด็จพระราเมศวรจึงทรงสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จบริบูรณ์เป็นพระอาราม แล้วขนานนามว่า”วัดมหาธาตุ”

วัดไชยวัฒนารามบางครั้งเรียกว่า “วัดไชยยาราม” และ “วัดไชยชนะทาราม”เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดอรัญวาสี ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นนิวาสสถานของพระราชชนนี ในปี
ที่ขึ้นครองราชย์ คือปี พ.ศ.2173