ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างบุคลากร

  • โครงสร้างหน่วยงาน

          อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา มีผู้อำนวยการสำนักฯเป็นผู้บังคับบัญชา ในฐานะเท่าเทียมกับฝ่ายหนึ่งของสำนักฯ

  • โครงสร้างบุคลากร

          ผู้อำนวยการอุทยานฯ เป็นควบคุมดูแลงานทั้งหมดในอุทยานฯ ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มงานหลัก 5 งาน คือ
-  งานธุรการ
-   งานการเงิน
-   งานช่าง
-   งานวิชาการ
-   งานช่างศิลปกรรม

มีข้าราชการทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย
- นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
- นักโบราณคดีชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
- นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน 1 ตำแหน่ง
- นายช่างโยธาชำนาญงาน 2 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 1 ตำแหน่ง
- ลูกจ้างประจำ 4 คน
- ลูกจ้างกองทุน 21 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 227 คน