ปรับขนาดอักษร

โครงสร้างองค์กร

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

 

๑. นายอนันต์ ชูโชติ  ประธานกรรมการ

อธิบดีกรมศิลปากร

 

๒. นางประนอม คลังทอง  รองประธานกรรมการ

รองอธบดีกรมศิลปากร

 

๓. นายยรรยง ราชานนท์  กรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักกฎหมาย 

กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงการคลัง

 

 

๔. นางสาวอุษา ตริกาญจนกุล  กรรมการ

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

 

 

๕. นายสมศักดิ์ แย้มขะมัง กรรมการ

ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

 

 

๖. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

 

 

๗. นายสุรพล ทิพย์เสนา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

 

 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์

 

 

๙. นางสาวนัยนา แย้มสาขา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ

 

 

๑๐. นางสาวชุมศรี วงศ์วีระชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ

 

 

๑๑. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

 

๑๒. นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

 

 

          โครงสร้างการบริหารงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

 

พนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ