ปรับขนาดอักษร

โครงสร้างองค์กร

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

 

๑. นายอนันต์ ชูโชติ  ประธานกรรมการ

อธิบดีกรมศิลปากร

 

๒. นางประนอม คลังทอง  รองประธานกรรมการ

รองอธบดีกรมศิลปากร

 

 

๓. นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์  กรรมการ

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม ๔ ผู้แทนสำนักงบประมาณ

 

 

๔. นายยรรยง ราชานนท์  กรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักกฎหมาย 

กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงการคลัง

 

 

๕. นายสมศักดิ์ แย้มขะมัง กรรมการ

ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

 

 

๖. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

 

 

๗. นายสุรพล ทิพย์เสนา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

 

 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์

 

 

๙. นางสาวนัยนา แย้มสาขา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ

 

 

๑๐. นางสาวชุมศรี วงศ์วีระชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ

 

 

๑๑. นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

 

๑๒. นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

 

 

          โครงสร้างการบริหารงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

 

พนักงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

 

นายเอกภพ คำทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายวราสิน เหมพรม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

นางสาวนันท์นภัส พวงไธสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นางสาวนัฐมล วงสังวร

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวลาวัณย์ ม่วงศรี

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวนิชนันท์ สัมปทาวนิช

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวช่อทิพย์ กิจสมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวพัณภัช ภูโทสุด

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวชัญญา คุ้มม่วง

เจ้าพนักงานธุรการ