ปรับขนาดอักษร

การติดต่อ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กองทุนสุงเสริมงานจดหมายเหตุ

ถนนสามเสน ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กทม.10300

โทรศัพท์ : 022811599 ต่อ 226

โทรสาร : 026285197

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.finearts.go.th/archivesfund