ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

          โบราณสถานได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างมีคุณค่า    และยั่งยืน

 

พันธกิจ

          1. ปกป้องคุ้มครองและทำนุบำรุงโบราณสถานให้คงอยู่

          2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

          3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง

          4. เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานงานโบราณคดี และการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ

          5. พัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้