ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ

 


พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

 
    English

•   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฯ
 
  •   กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฯ
•   โทษของการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามพระราชบัญญัติฯ
 
  •   ระเบียบกรมศิลปากร
      - การทำบัญชีรายการโบราณวัตถุฯ
      - หลักเกณฑ์การเก็บรักษาโบราณวัตถุฯ และการนำไปแสดง ณ สถานที่อื่นชั่วคราว
      - การขออนุญาติบันทึกภาพฯ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
      - การขออนุญาติถ่ายทำภาพยนต์ ในเขตโบราณสถาน
 
  •   ประกาศกรมศิลปากร
      - อัตราค่าธรรมเนียมฯ การถ่ายทำภาพยนต์ในเขตโบราณสถาน 
      - การขออนุญาตใช้ที่พัก และพื้นที่โบราณสถาน 
      - หลักเกณฑ์การจัดให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของฯ
      - หลักเกณฑ์การแสดงโบราณวัตถุฯ
      - หลักเกณฑ์การแจ้งปริมาณรูปพรรณ และสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุฯ