พระพุทธรูป ปางต่างๆ

This is a SEO version of พระพุทธรูป ปางต่างๆ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

พระพุทธรูปปางต่างๆ

 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

 

ISBN 978-616-283-198-0