รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ (ประเภทอาคารของทางราชการ)

This is a SEO version of รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ (ประเภทอาคารของทางราชการ) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

 

 

รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ นี้ เป็นการเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโบราณสถานประเภทอาคารเก่าที่เป็นอาคารของทางราชการ ในแง่ของประวัติ ความเป็นมาและความสำคัญในอดีต ลักษณะทางสถาปัตยกรรม สภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานในขั้นการอนุรักษ์ต่อไป