พระราชวังบวรสถานมงคล

          หนังสือ “พระราชวังบวรสถานมงคล” นี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายนักวิชาการของกรมศิลปากรให้
ร่วมกันจัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ได้ทราบถึงประวัติ วิวัฒนาการของ “วังหน้า” และร่วมชื่นชม
ภาคภูมิใจ ในสถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่ยังคงอยู่ให้สัมผัสและจับต้องได้