๒๗ ราชอารยรัฐ

          หนังสือ “๒๗ ราชอารยรัฐ” เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าในการจดจารึกพระมหากรุณาธิคุณและ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในราชอาณาจักรต่างๆ ของโลก รวม ๒๗ พระองค์ ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงสถาพร ซึ่งถือเป็นกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เพื่อให้พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลไปทั่วโลกสืบไป.