ฑีฆราชแห่งสยาม

         เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “ทีฆราชย์แห่งสยาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้ง เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนาน ในประวัติศาสตร์ไทยรวม ๙ พระองค์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทย และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย เพื่อให้คนไทยเกิดความรัก ความหวงแหนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อร่วมธำรงรักษาไว้เป็นสถาบันหลักอยู่คู่ชาติไทย ตลอดไป