เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา

This is a SEO version of เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
 
Gold Treasure of Ayutthaya
 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ISBN 978-616-283-204-8