รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๔ (ประเภทสะพาน คลอง ป้อม ท่าน้ำ สวนสาธารณะ)

This is a SEO version of รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๔ (ประเภทสะพาน คลอง ป้อม ท่าน้ำ สวนสาธารณะ) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here