แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร
 
ดาวน์โหลด pdf