เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร
 
ดาวน์โหลด pdf