โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๓

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง เตรียมโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสู่เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส ได้มีสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลป-วัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินและเสริมสร้างการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม กิจกรรมมีดังนี้
- กิจกรรมตะลุยโลกพิพิธภัณฑ์ เป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและได้ความรู้
- กิจกรรมการต่อจิ๊กซอว์ โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ต่อบล็อกไม้ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานโดยให้ผู้เล่นต่อภาพมรดกศิลปวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
- กิจกรรมวาดภาพระบายสีลวดลายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เสริมสร้างการเรียนรู้ สามารถจดจำได้ง่ายผ่านสื่อภาพลายเส้น เป็นต้น